Sennik Łazęga

    zobojętnienie i bierna postawa w stosunku do jakiegoś działania bądź relacji,